NAŠE SLUŽBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vykonávame všetky potrebné školenia vašich zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
Uskutočníme vstupný audit a vypracujeme potrebnú dokumentáciu BOZP, ktorú priebežne aktualizujeme.
Vykonáme pravidelné kontroly na vašich pracoviskách a poradíme vám pri odstraňovaní nedostatkov.
V prípade úrazu spracujeme všetky podklady a zastúpime vás pred príslušnými orgánmi štátnej správy.

Poradenstvo

Poskytovanie poradenstva týkajúceho sa legislatívy BOZP

Zastupovanie pri Kontrolách

Súčinnosť pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce

Zabránenie pokutám

Súčinnosť v prípade neoprávnene udelených pokút alebo iných mimoriadnych udalostí

Ochrana pred požiarmi

Vykonávame všetky potrebné školenia vašich zamestnancov.
Vypracujeme vstupný audit a potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, ktorú priebežne aktualizujeme.
Vykonáme pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky na vašich pracoviskách a poradíme vám pri odstraňovaní nedostatkov.
Zorganizujeme a vyhodnotíme cvičné požiarne poplachy.

Poradenstvo

Poskytnutie poradenstva týkajúceho sa legislatívy ochrany pred požiarmi

Zastupovanie pri Kontrolách

Súčinnosť pri kontrolách zo strany HaZZ

Požiarny projekt

Zabezpečenie požiarneho projektu našim externým pracovníkom

Predaj, údržba a kontrola hasiacich zariadení

Vykonávame všetky potrebné kontroly a opravy hasiacich prístrojov (prenosných aj pojazdných), hasiacich zariadení, požiarnych vodovodov a taktiež vykonávame tlakové skúšky hydrantových (požiarnych) hadíc.

Predaj hasiacich zariadení

Ponúkame kvalitné hasiace zariadenia rôznych druhov

Opravy hasiacich prístrojov

Výmena náhradných dielov pre prenosné a pojazdné hasiace prístroje

Tlakové skúšky

Vykonávame tlakové skúšky požiarnych hadíc

1000+

Vykonaných kontrol

1000+

Vykonaných školení

100+

Vstupných auditov

30+

Rokov skúsenosti

Pridajte sa k nám.

Návrat hore