Ochrana pre požiarmi:

  • Vykonávame všetky potrebné školenia vašich zamestnancov.
  • Vypracujeme vstupný audit a potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, ktorú priebežne aktualizujeme.
  • Vykonáme pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky na vašich pracoviskách a poradíme vám pri odstraňovaní nedostatkov.
  • Zorganizujeme a vyhodnotíme cvičné požiarne poplachy.
Naše služby zahŕňajú aj:
  • Poskytnutie poradenstva týkajúceho sa legislatívy ochrany pred požiarmi.
  • Súčinnosť pri kontrolách zo strany HaZZ.
  • Zabezpečenie servisu vašich požiarnych zariadení.
  • Dodanie chýbajúceho zariadenia (hasiace prístroje, materiál do požiarnych vodovodov, bezpečnostné značenia a iné – nie sme predajňa).