Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

  • Vykonávame všetky potrebné školenia vašich zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
  • Uskutočníme vstupný audit a vypracujeme potrebnú dokumentáciu BOZP, ktorú priebežne aktualizujeme.
  • Vykonáme pravidelné kontroly na vašich pracoviskách a poradíme vám pri odstraňovaní nedostatkov.
  • V prípade úrazu spracujeme všetky podklady a zastúpime vás pred príslušnými orgánmi štátnej správy.
     
Naše služby zahŕňajú aj:
  • Poskytovanie poradenstva týkajúceho sa legislatívy BOZP.
  • Súčinnosť pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce.
  • Súčinnosť v prípade neoprávnene udelených pokút alebo iných mimoriadnych udalostí.